Eastern Syriac :ܩܘܼܛܒܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܛܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' qu:ṭ ba: gar ' bia: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :also ܗܵܡܵܬ ܕܚܸܫܟܵܐ : the North Pole ;
French :aussi ܗܵܡܵܬ ܕܚܸܫܟܵܐ : le Pôle Nord ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܛܒܵܝܵܐ, ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ

See also : ܐܲܪܟܬܸܟ

Source : Bailis Shamun