Eastern Syriac :ܡܨܲܝܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܨܰܝܒ݂ܳܐ
Root :ܨܒ݂
Eastern phonetic :m ' ṣé wa:
Category :adjective
English :ready , prepared , fit ;
French :prêt / fin prêt , disposé , apprêté , préparé / paré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܒ݂, ܨܲܐܝܼܒ݂ܵܐ

See also : ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ, ܕܠܝܼܠܵܐ, ܗܕܝܼܪܵܐ, ܗܵܙܹܪ, ܥܬܝܼܕܵܐ, ܡܨܲܝܒ݂ܵܐ, ܡܬܲܩܢܵܐ, ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ, ܕܠܝܼܠܵܐ, ܡܨܲܝܒ݂ܵܐ, ܗܕܝܼܪܵܐ, ܥܬܝܼܕܵܐ, ܢܲܩܝܵܐ

Source : Bailis Shamun