Eastern Syriac :ܥܲܕ ܩܲܠܝܼܠ
Western Syriac :ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ
Eastern phonetic :' ad ' qa li:l
Category :adverb
[Time]
English :soon , in a short time ;
French :bientôt , tôt , vite , sous peu ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܲܥܓܲܠ, ܥܬܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܡܸܚܕܵܐ, ܠܲܚܕܵܐ, ܗܲܠܘܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ, ܓ̰ܲܠܕܹܐ, ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܩܕܵܡ ܥܸܕܵܢܵܐ, ܥܲܕ ܩܲܠܝܼܠ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܩܕܵܡ ܥܸܕܵܢܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun