Eastern Syriac :ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܗܒ݂ܳܢܳܐ
Root :ܪܗܒ
Eastern phonetic :mar ' hwa: na:
Category :adjective
[Measures]
English :tremendous , huge , dreadful / dire / formidable / appalling , terrible , awful ; feminine : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ ;
French :énorme , immense , terrible , épouvantable , terrible / terrifiant / formidable / affreux / phénoménal ; féminin : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ : terrifiante , affreuse / phénoménale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ, ܣܪܗܒ, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܘܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܣܲܪܗܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܲܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܗܒܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܡܣܲܪܗܒܘܼܬܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐܝܼܬ

Variants : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܡܕܲܚܠܵܢܵܐ, ܡܙܝܼܠܵܢܵܐ, ܡܲܪܥܠܵܢܵܐ, ܡܲܪܬܵܢܵܐ, ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun