Eastern Syriac :ܢܵܩܹܪ ܟܹܐܦܹܐ
Western Syriac :ܢܳܩܶܪ ܟܶܐܦܶܐ
Root :ܢܩܪ
Eastern phonetic :' na: qi:r ' ké pa:
Category :noun
[Professions]
English :a sculptor ;
French :un sculpteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܩܪ, ܢܵܩܘܿܪܘܼܬ ܟܹܐܦܵܐ, ܢܵܩܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ

See also : ܚܲܪܵܛ, ܦܵܣܘܿܠܵܐ, ܨܲܝܵܪܵܐ, ܢܵܩܹܪ ܟܹܐܦܹܐ, ܚܵܪܚܵܝܵܐ, ܩܵܝܡܵܬܵܐ, ܓܵܠܘܿܦܵܐ, ܦܵܨܹܠ ܟܹܐܦܹܐ, ܦܵܣܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܩܵܪܘܿܛܘܼܬܵܐ