Eastern Syriac :ܐܵܬܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܐܳܬܝܳܢܳܐ
Root :ܐܬܐ
Eastern phonetic :a: ' tia: na:
Category :adjective
English :future / coming / that comes / on its way , prospective ; ܐܵܬܝܵܢܵܐ ܡܸܢ ܒܲܬ݇ܪ : coming after , happening next , next ;
French :à venir / en devenir , qui vient / qui survient , futur ; ܐܵܬܝܵܢܵܐ ܡܸܢ ܒܲܬ݇ܪ : qui vient après , venant ensuite , prochain ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܬܐ

See also : ܐܝܼܬܝܵܐ, ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܘܝܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ, ܣܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܥܬܝܼܕܵܐ, ܩܲܘܸܡܵܢܵܐ, ܡܸܣܬܲܒܪܵܢܵܐ, ܐܵܬܝܵܢܵܐ, ܥܬܝܼܕܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun