Eastern Syriac :ܡܸܬܗܲܓ݂ܡܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܗܰܓ݂ܡܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܗܓܡ
Eastern phonetic :mit hagh ma: ' nu: ta:
Category :noun
[Army → War]
English :see also ܡܸܣܬܲܚܦܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܦܠܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܵܐ : sabotage ;
French :voir aussi ܡܸܣܬܲܚܦܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܦܠܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܵܐ : le sabotage , un sabotage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܓܡ, ܗܲܓܸܡ, ܗܵܓ݂ܘܿܡܵܐ, ܡܸܬܗܲܓ݂ܡܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܸܣܬܲܚܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܦܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun