Eastern Syriac :ܡܠܲܚܡܘܼܬ ܩܝܼܢܵܬܹܐ
Western Syriac :ܡܠܰܚܡܽܘܬ ܩܺܝܢܳܬܶܐ
Root :ܠܚܡ
Eastern phonetic :mlaḥ mu:t ' qi:n té
Category :noun
English :rhythm ;
French :le rythme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܲܚܡܘܼܬܵܐ, ܩܝܼܢܬܵܐ

See also : ܫܲܠܡܘܼܬ ܩܵܠܵܐ, ܢܘܼܓܵܕܵܐ

Source : Bailis Shamun