Eastern Syriac :ܡܫܲܡܠܝܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ
Root :ܡܠܐ
Eastern phonetic :mšam ' lia: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :totally ;
French :totalement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܐ, ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ

See also : ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܟܘܼܠܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun