Eastern Syriac :ܦܲܓ݂ܪܘܼܦܹܐ
Western Syriac :ܦܰܓ݂ܪܽܘܦܶܐ
Root :ܦܓܪܦ
Eastern phonetic :pa ' gru: pi:
Category :verb
[Humanities]
English :to write ;
French :écrire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܓܪܦ, ܦܲܓ݂ܪܸܦ

See also : ܣܵܪܹܛ, ܣܪܵܛܵܐ, ܢܵܣܹܟ݂, ܢܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܛܹܪ, ܣܛܵܪܵܐ, ܡܲܨܸܚ, ܡܲܨܘܼܚܹܐ, ܪܵܫܸܡ, ܪܫܵܡܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܵܬܹܒ݂

Source : Bailis Shamun