Eastern Syriac :ܟܵܗܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :ka:h ' nu: ta:
Category :noun
[Religion]
English :priesthood ;
French :la prêtrise , le sacerdote ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܗܢ

See also : ܩܲܫܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܟܘܼܡܪܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun