Eastern Syriac :ܒܙܝܼܥܵܐ
Western Syriac :ܒܙܺܝܥܳܐ
Root :ܒܙܥ
Eastern phonetic :bzi: a:
Category :adjective
[Industry]
English :pierced , perforated , holed ;
French :percé , troué , perforé / foré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܙܥ, ܒܵܐܸܙ, ܡܒܲܙܒܸܙܥ, ܡܒܲܙܒܥܸܙ, ܡܒܲܙܒܸܙ, ܒܸܙܥܵܐ, ܒܸܙܥܵܙܹܐ, ܒܵܙܥܘܿܙܵܐ, ܒܵܙܥܘܿܙܬܵܐ, ܒܵܙܘܿܥܵܐ, ܒܘܼܙܵܥܵܐ, ܒܵܙܹܥ

See also : ܚܪܝܼܙܵܐ, ܢܩܝܼܒ݂ܵܐ, ܒܪܝܼܨܵܐ

Source : Bailis Shamun