Eastern Syriac :ܡܚܲܠܠܵܐ
Western Syriac :ܡܚܰܠܠܳܐ
Root :ܚܠܠ
Eastern phonetic :m ' ḥal la:
Category :adjective
[Human → Hygiene]
English :masculine singular : pure ;
French :masculin singulier : pur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܠܠ, ܚܲܠܵܠܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܘܼܠܵܠܵܐ, ܚܘܼܠܸܠܵܐ

See also : ܡܪܝܼܩܵܐ, ܫܝܼܓ݂ܵܐ, ܢܲܩܕܵܐ, ܬܲܡܝܼܙ, ܕܲܟ݂ܝܵܐ, ܡܟܲܦܪܵܐ

Source : Bailis Shamun