Eastern Syriac :ܩܕܵܡ ܝܵܘܡܵܐ
Western Syriac :ܩܕܳܡ ܝܳܘܡܳܐ
Eastern phonetic :q da:m ' io: ma:
Category :adverb
[Time]
English :yesterday ;
French :hier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܕܡܹܐ, ܩܘܼܕܡܹܐ ܕܥܒܹܪܹܗ

Source : Bailis Shamun