Eastern Syriac :ܓܲܢܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܰܢܳܒ݂ܳܐ
Root :ܓܢܒ
Eastern phonetic :ga ' na: wa:
Category :noun
[Legal]
English :a thief / one who steals , a burglar ;
French :un voleur , un cambrioleur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܢܒ, ܓܘܼܢܵܒ݂ܵܐ, ܓܹܢܵܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܓܲܢܒ݂ܵܐܝܬ, ܡܓܲܢܒ݂ܵܐ, ܓܸܢܒܸܬ, ܓܹܢܵܒ݂ܵܐ, ܓܲܢܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܓܹܢܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܓܲܢܒ݂ܘܼܬܵܐ