Eastern Syriac :ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܩܘܺܝܳܐ
Root :ܩܘܐ
Eastern phonetic :mu: qu ' i: ia:
Category :adjective
English :stationary / not moving / still ; ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܒܫܵܘܦܹܗ : static ;
French :stationnaire , qui ne bouge pas / immobile ; ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܒܫܵܘܦܹܗ : statique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܐ

See also : ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܵܐ, ܨܡܝܼܪܵܐ, ܫܸܠܝܵܐ, ܣܲܬܝܼܬܵܐ, ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܸܙܕܲܥܙܥܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun