Eastern Syriac :ܟܵܘܹܢ
Western Syriac :ܟܳܘܶܢ
Eastern phonetic :' ka: win
Category :verb
[Moral life → Fault]
English :1) to rectify , to set right ; 2) to reproach ; 3) to reprove ;
French :1) rectifier , corriger ; 2) reprocher à ; 3) réprouver , condamner , critiquer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܘܵܢܵܐ

Variants : ܟܘܵܢܵܐ

See also : ܡܲܨܸܚ, ܬܲܩܸܢ, ܡܲܟܸܣ, ܡܲܟܘܼܣܹܐ, ܡܲܢܟܸܣ, ܡܲܢܟ݂ܘܼܣܹܐ, ܣܥܵܛܵܐ, ܥܵܕܹܠ, ܪܵܫܹܐ, ܠܵܐܹܡ, ܚܲܣܸܕ, ܣܵܥܹܛ, ܢܲܨܸܦ, ܠܝܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun