Eastern Syriac :ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܗܰܝܘܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :hé ' wa: né
Category :noun
[Animals]
English :animals , beasts ; ܓܸܠܕܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܓܡܝܼܪܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ : the unfinished / raw hide of animals , pelt ;
French :animaux , bêtes sauvages / domestiques ; ܓܸܠܕܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܓܡܝܼܪܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ : la peau non travaillée des animaux , la fourrure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܲܝܘܵܢ

See also : ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun