Eastern Syriac :ܚܒ
Western Syriac :ܚܒ
Category :root
[Trade]
Dialect :Eastern Syriac

ܚܘܒ

Derived words : ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ, ܚܲܒܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܚܲܒܝܼܒܬܵܐ, ܚܲܒܬ݂ܵܐ, ܚܘܼܒܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܵܝܵܐ, ܚܲܝܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ, ܡܸܬܬܚܝܼܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܸܬܬܚܝܼܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܛܵܪ ܕܚܵܘܒܵܐ

Source : Bailis Shamun