Eastern Syriac :ܙܲܒܸܢ
Western Syriac :ܙܰܒܶܢ
Root :ܙܒܢ
Eastern phonetic :' za bin
Category :verb
[Trade]
English :to sell ; ܙܲܒܹܢ ܒܛܝܼܡܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ : to oversell , to sell at too high a price / to swindle ;
French :vendre ; ܙܲܒܹܢ ܒܛܝܼܡܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ : vendre trop cher , survendre / arnaquer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܒܢ, ܙܲܒܘܼܢܹܐ, ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ, ܡܙܲܒܢܵܐ, ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ, ܙܘܼܒܢܵܐ, ܡܙܲܒܢܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܬܵܓܸܪ, ܬܓ݂ܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun