Eastern Syriac :ܡܲܠܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܠܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܡܠܐ
Eastern phonetic :ma la: ' iu: ta:
Category :noun
[Industry]
English :sewing ;
French :la couture ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܐ

See also : ܫܲܦܘܼܪܬܵܐ, ܚܲܝܵܛܘܼܬܵܐ, ܚܝܼܘܼܛܵܐ

Source : Bailis Shamun