Eastern Syriac :ܩܵܪܹܒ݂
Western Syriac :ܩܳܪܶܒ݂
Root :ܩܪܒ
Eastern phonetic :' qa: riw
Category :verb
[Measures]
English :followed by ܠ : to near , to get closer to / to get close , to approach , to touch , see ܩܵܪܸܒ݂ : to know sexually / to sexually know / to go into a woman ;
French :suivi de ܠ : s'approcher de , se rapprocher de , s'avancer vers , sens figuré ; voir see ܩܵܪܸܒ݂ : toucher , connaître sexuellement / faire l'amour avec ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܒ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܩܲܪ̈ܘܼܒ݂ܹܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܩܲܪܒܸܢ, ܩܵܪܸܒ݂, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒܵܝܵܐ, ܩܲܪܒܵܢܬܵܐ, ܩܪܲܒܬܵܢܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒܵܐ, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܸܢܝܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܐ, , ܩܵܪܸܒ݂

See also : ܡܲܕܪܹܟ݂, ܩܵܕܹܡ, ܩܲܪܒܸܢ, ܕܵܢܹܐ

Source : Bailis Shamun