Eastern Syriac :ܡܲܚܫܒܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܫܒܳܢܳܐ
Root :ܚܫܒ
Eastern phonetic :maḥš ' ba: na:
Category :noun
[Professions]
English :an accountant ;
French :un comptable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܫܒ, ܚܲܫܒܹܢܵܢܵܐ, ܡܚܲܫܒܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܫܒܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Other