Eastern Syriac :ܟܲܣܹܐ
Western Syriac :ܟܰܣܶܐ
Root :ܟܣܐ
Eastern phonetic :' ka si:
Category :verb
English :1) sometimes followed by ܥܲܠ : to cover , to screen , to occult , to put out of sight , to hide , to cloak , to camouflage , to occult / to cut off from view , to prevent from being seen , to keep from sight by covering , to hide / to conceal , clouds , sky / sun ... : to obscure / to veil , tracks, passage ... : to cover / to confuse , to cover up , meaning of a message ... : to muddle / to confuse , to obfuscate , to encrypt (?) ; 2) to cover , to screen , to enclose with netting ;
French :1) parfois suivi de ܥܲܠ : couvrir , recouvrir , masquer , protéger , cacher , mettre hors de vue , camoufler , occulter / dissimuler , empêcher d'être vu , occulter , cacher / dissimuler , celer , masquer / couvrir/ voiler , nuages, soleil / ciel ... : obscurcir , traces, passage ... : recouvrir , brouiller , sens d'un message ... : embrouiller / crypter (?) ; 2) couvrir , recouvrir de filets ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܣܐ, ܡܵܟܘܼܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܣܹܐ, ܡܟܲܣܘܿܝܹܐ, ܡܲܟܣܘܿܝܹܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܵܣܘܿܝܹܐ, ܟܵܣܹܐ, ܟܲܣܘܼܝܹܐ

Variants : ܟܲܣܘܼܝܹܐ

See also : ܡܲܚܕܸܪ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܚܲܪܕܹܐ, ܚܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܟܵܣܹܐ, ܛܲܫܹܐ, ܛܲܫܘܼܝܹܐ, ܚܵܦܹܐ, ܚܦܵܝܵܐ, ܓܲܢܸܙ, ܓܲܢܘܼܙܹܐ, ܡܲܚܒܹܐ, ܡܲܚܒ݂ܘܼܝܹܐ, ܚܲܫܟܸܢ, ܚܲܫܟܘܼܢܹܐ, ܣܵܬܹܪ, ܣܬܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun