Eastern Syriac :ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܡܶܢ ܪܶܫܳܐ
Root :ܪܫ
Eastern phonetic :' min ri:š
Category :adverb
[Numbers]
English :again , once more / anew / afresh ;
French :de nouveau , encore , derechef ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܫ, ܡܸܕܪܹܐ, ܒܲܪܕܪܹܫ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ

See also : ܡܚܲܕܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܘܼܒ݂, ܒܬܸܢܝܵܐ, ܡܸܢ ܬܸܢܝܵܐ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

Source : Bailis Shamun