Eastern Syriac :ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܢܺܝܣܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ni: ' sa: né
Category :noun
[Time]
English :Spring / springtime ;
French :le printemps ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܢܝܼܣܵܢ, ܢܝܼܣܵܢ

See also : ܗܵܐܐܲܪ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ, ܬܸܕܐܵܐ

Akkadian pān šatti / dīšu : Spring / spring-time

akkadien pān šatti / dīšu : le printemps

Source : Bailis Shamun