Eastern Syriac :ܫܵܩܹܡ
Western Syriac :ܫܳܩܶܡ
Root :ܫܩܡ
Eastern phonetic :' ša: qi:m
Category :verb
[Human → Disease]
English :intransitive : to fall sick , to be sickened / to catch a disease ;
French :verbe intransitif : tomber malade , être affecté / indisposé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܩܡ, ܫܩܝܼܡܘܼܬܵܐ

See also : ܚܲܫܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܐܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܪܵܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܟܹܐܒ݂, ܟܹܐܒ݂ܵܐ, ܫܩܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܟܵܐܹܒ݂, ܟܝܵܒ݂ܵܐ, ܟܵܪܹܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܐܵܠܹܠ, ܐܠܵܠܵܐ, ܡܵܪܹܥ, ܡܪܵܥܵܐ

Source : Bailis Shamun