Eastern Syriac :ܡܲܕܟ݂ܪܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܕܟ݂ܪܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܕܟ݂ܪ
Eastern phonetic :madḥ ra: ' ni: ta:
Category :noun, adjective
[Moral life → Conscience]
English :that helps to remember ; ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܡܲܕܟ݂ܪܵܢܝܼܬܵܐ : a memorandum , an aide mémoire , a check-list (?) ;
French :qui aide à se souvenir ; ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܡܲܕܟ݂ܪܵܢܝܼܬܵܐ : un aide mémoire , un pense-bête , une liste de contrôle (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܟܪ, ܡܲܕܟ݂ܸܪ, ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܕܘܼܟ݂ܪܘܼܢܝܵܐ, ܡܹܬܕܲܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܵܟ݂ܸܪ, ܕܟ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܕܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܒܕܟ݂ܵܪܬܵܐ ܕܩܘܼܘܵܡܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ

See also : ܦܬܝܼܚܘܿܢܵܐ

Source : Bailis Shamun