Eastern Syriac :ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ
Western Syriac :ܗܰܠ ܐܳܕܺܝܳܐ
Eastern phonetic :' hal a: ' di: ia:
Category :adverb
[Time]
English :until now ;
French :jusqu'à présent , jusqu'à maintenant / jusqu'ici / jusque-là ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܲܠ, ܐܵܕܝܼܵܐ

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܥܲܕܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ, ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun