Eastern Syriac :ܫܵܡܛܵܢܵܐ ܕܓܵܘܙܵܐ
Western Syriac :ܫܳܡܛܳܢܳܐ ܕܓܳܘܙܳܐ
Root :ܫܡܛ
Eastern phonetic :ša:m ' ṭa: na:d ' go: zé
Category :noun
[Feeding]
English :a nutcracker ;
French :un casse-noix ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܡܛ, ܡܸܬܫܲܡܛܵܢܵܐ, ܫܸܡܛܵܐ, ܫܡܵܛܬܵܐ, ܫܵܡܘܿܛܵܐ, ܫܡܝܼܛܵܐ, ܫܡܝܼܛܘܼܬܵܐ, ܫܵܡܸܛ, ܫܲܡܛܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun