Eastern Syriac :ܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܐܺܝܬܺܝܩܽܘܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :i: ti: qu ' na: i:t
Category :adverb
[Moral life → Conscience]
English :morally , according to the rules of morals / ethics / deontology (?) ;
French :moralement , selon les règles de la morale / de l'éthique / de la déontologie (?) , déontologiquement (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܹܬܝܼܩܘܿܢ, ܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢ, ܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢܵܝܵܐ

See also : ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek