Eastern Syriac :ܓܵܢܹܗ
Western Syriac :ܓܳܢܶܗ
Eastern phonetic :' ga: ni:h
Category :pronoun
English :1) masculine singular ; also ܓܵܢܘܼܗܝ : oneself / himself ; ܓܪܝܼܫܵܐ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ : (having) retired (self) from society / (self-)withdrawn from worldly life / recluse ; ܓܵܪܹܫ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܹ̈ܐ : to retire from worldly life / to renounce the world , to devote self to spiritual matters ; 2) masculine ; see also ܗܝܼܟܲܕܗܝܼܵܝܵܐ / ܥܲܝܢܹܗ / ܢܲܦ̮ܫܹܗ / ܝܵܬܹܗ ; feminine : ܓܵܢܲܗ / ܓܵܢܘܿܗ ;
French :1) masculin singulier ; aussi ܓܵܢܘܼܗܝ : soi-même / se / s' , lui-même ; ܓܪܝܼܫܵܐ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ : (s'étant) retiré de la société / du monde , reclus / solitaire ; ܓܵܪܹܫ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܹ̈ܐ : se retirer de la vie de ce monde / se consacrer à la spiritualité ; 2) masculin ; voir aussi ܗܝܼܟܲܕܗܝܼܵܝܵܐ / ܥܲܝܢܹܗ / ܢܲܦ̮ܫܹܗ / ܝܵܬܹܗ ; féminin : ܓܵܢܲܗ / ܓܵܢܘܿܗ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܢܝܼ, ܓܵܢܘܿܟ݂, ܓܵܢܲܟ݂ܝ, ܓܵܢܘܼܗܝ, ܓܵܢܘܿܗ, ܓܵܢܲܢ, ܓܵܢܘܼܟ݂ܘܿܢ, ܓܵܢܵܝܗܝ, ܓܵܢܵܐ

Variants : ܓܵܢܘܿܗܿ

See also : ܢܲܦ̮ܫܹܗ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian