Eastern Syriac :ܓܵܢܘܼܗܝ
Western Syriac :ܓܳܢܽܘܗܝ
Eastern phonetic :ga: ' nu: hi
Category :pronoun
[Humanities → Language]
English :feminine : oneself ;
French :féminin : soi-même / se ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܢܹܗ, ܓܵܢܵܐ

See also : ܢܲܦ̮ܫܹܗ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian