Eastern Syriac :ܢܲܦ̮ܫܵܗ
Western Syriac :ܢܰܦ̮ܫܳܗ
Root :ܢܦܫ
Eastern phonetic :' no: ša:h
Category :pronoun
[Humanities → Language]
English :masculine and feminine : oneself ;
French :masculin et féminin : soi-même / se / soi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܫ, ܢܲܦ̮ܫܹܗ, ܢܲܦ̮ܫܵܐ

Source : Bailis Shamun