Eastern Syriac :ܒܲܪ ܣܸܒ݂ܗܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪ ܣܶܒ݂ܗܳܐ
Root :ܣܒܗ
Eastern phonetic :bar ' siu ha:
Category :noun
[Human being]
English :1) an equal , a peer ; 2) a companion , an associate ;
French :1) un pair , un égal ; 2) un compagnon , un associé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܒܗ, ܣܲܒ݂ܗܘܼܬܵܐ, ܣܵܒܹܗ, ܣܸܒ݂ܗܵܐ

See also : ܒܲܪ ܦܸܚܡܵܐ, ܠܸܘܝܵܐ, ܫܵܘܬܵܦܵܐ, ܒܲܪ ܣܝܼܥܬܵܐ, ܚܲܒ݂ܪܵܐ, ܟܢܵܬܵܐ, ܟܢܵܘ̈ܵܬܹܐ, ܒܲܪ ܥܸܢܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun