Eastern Syriac :ܡܡܝܼܬܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ
Root :ܡܘܬ
Eastern phonetic :m mi: ' ta: na:
Category :adjective
[Human → Death]
English :mortal , causing death / lethal ;
French :mortel , causant la mort , létal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܘܬ, ܡܵܐܸܬ, ܡܵܘܬ݂ܵܐ, ܡܐܵܬܵܐ, ܡܝܼܬܵܐ, ܡܝܵܬܵܐ, ܡܲܡܝܼܬܵܢܵܐ, ܡܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܡܵܝܘܿܬܵܐ, ܡܵܘܬܵܢܵܐ, ܡܵܘܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܡܘܼܬܹܐ, ܕܡܵܘܬܵܐ, ܡܘܼܡܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܵܘܬ

See also : ܩܲܢܝܼܛܵܐ, ܡܡܝܼܬܵܢܵܐ, ܡܢܲܟ݂ܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun