Eastern Syriac :ܡܟܲܗܢܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܟܰܗܢܳܢܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :mka ' ha: na:
Category :adjective
[Measures]
English :prolific , fruitful / fertile ;
French :prolifique , fécond ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܗܢ

See also : ܡܫܲܪܬܚܵܢܵܐ, ܦܹܐܪܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܦܪܝܵܢܵܐ, ܡܵܘܠܕܵܢܵܐ, ܦܸܪܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun