Eastern Syriac :ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ
Western Syriac :ܟܠܶܗ ܠܶܠܝܳܐ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :' kli:h ' li lia:
Category :adverb
[Time]
English :overnight / during the course of a night ;
French :la nuit , pendant la nuit , de nuit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ, ܠܸܠܝܵܐ, ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹ̈ܐ, ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ

See also : ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܐܵܘ ܩܲܕܵܡܬܵܐ, ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ, ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹ̈ܐ, ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ

Source : Bailis Shamun