Eastern Syriac :ܟܲܝܠܵܐ ܕܗܸܠܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܰܝܠܳܐ ܕܗܶܠܟ݂ܳܐ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :' ké la:d ' hil ḥa:
Category :noun
English :the pace , the rythm / the speed of walking ;
French :le pas / l'allure , le rythme de marche / la cadence de marche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܝܠܵܐ, ܗܸܠܟ݂ܵܐ

See also : ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܕܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun