Eastern Syriac :ܚܒ݂ܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܚܒ݂ܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :ḥwi ' sa:
Category :noun
[Feeding → Meal]
English :a kind of food made with molasses (ܪܘܼܒܵܐ) and bread (ܠܲܚܡܵܐ) cooked together ;
French :sorte de plat fait de mélasse (ܪܘܼܒܵܐ) et de pain (ܠܲܚܡܵܐ) préparés ensemble ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

See also : ܦܪܝܼܟ݂ܵܐ, ܛܪܝܼܦܵܐ, ܟܘܼܬܸܠܬ݂ܵܐ, ܟܵܕܵܐ

Source : Other