Eastern Syriac :ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ
Western Syriac :ܡܰܙܕܽܘܥܶܐ
Root :ܙܘܥ
Eastern phonetic :maz ' du: i:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :transitive : to frighten , to cause to feel panic / to panic , to terrorize ;
French :transitif : effrayer , faire peur à , semer la panique chez / faire paniquer , terroriser ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܘܥ, ܙܵܐܸܥ, ܡܙܵܘܸܥ, ܙܵܕܘܿܥܬܵܐ, ܙܵܕܘܿܥܘܵܐ, ܙܵܕܥܝܵܢܵܐ, ܙܕܥܝܼܬܵܐ, ܙܸܕܥܝܵܐ, , ܙܕܘܼܥܬ݂ܵܐ, ܙܕܵܐ, ܙܲܕܘܼܘܵܢܵܐ, ܙܲܕܘܼܐܵܢܵܐ, ܙܲܕܘܵܢܵܐ, ܙܕܝܼܐܵܐ, ܙܕܝܼܵܐ, ܡܲܙܕܘܿܝܹܐ, ܙܕܵܐܵܐ, ܡܲܙܕܸܥ

See also : ܡܲܪܥܸܠ, ܡܲܪܥܘܼܠܹܐ, ܒܲܠܗܹܐ, ܒܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܚܸܠ, ܡܲܪܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܣܪܘܼܕܹܐ, ܡܲܣܪܸܕ

Source : Bailis Shamun