Eastern Syriac :ܡܸܬܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܦܣܩ
Eastern phonetic :mit pas qa: ' na: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :in part , partially ;
French :partiellement , en partie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܣܩ, ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ

See also : ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܣܵܡܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun