Eastern Syriac :ܦܘܼܠܵܛ ܫܸܪ̈ܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܦܽܘܠܳܛ ܫܶܪ̈ܝܳܬܶܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' pu: la:ṭ ši ' ria: té
Category :noun
[Human → Disease]
English :paralysis / palsy ;
French :la paralysie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܘܼܠܵܛܵܐ, ܫܸܪ̈ܝܵܬܹܐ

See also : ܡܫܲܪܝܘܼܬܵܐ, ܡܪܲܫܠܘܼܬܵܐ, ܡܥܲܓܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ, ܫܦܵܠܬܵܐ, ܦܸܠܓܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun