Eastern Syriac :ܪܸܚܡܲܬ ܝܵܬܵܐ
Western Syriac :ܪܶܚܡܰܬ ܝܳܬܳܐ
Root :ܪܚܡ
Eastern phonetic :' riḥ mat ' ia: ta:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :selfishness , egoism , self-seeking / self-serving attitude ;
French :l'égoïsme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܸܚܡܬܵܐ, ܝܵܬ݂ܵܐ

See also : ܪܵܚܹܡ ܝܵܬܹܗ, ܐܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܚܡܲܬ ܝܵܬܵܐ, ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܐܸܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun