Eastern Syriac :ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܒܬܳܐ ܕܓܳܢܳܐ
Root :ܚܒ
Eastern phonetic :' maḥb ta:d ' ga:n na:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :selfishness ;
French :l'égoïsme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒ, ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ

See also : ܪܵܚܹܡ ܝܵܬܹܗ, ܐܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܚܡܲܬ ܝܵܬܵܐ, ܐܸܢܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun