Eastern Syriac :ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܥܲܘܠܵܐ
Western Syriac :ܫܳܘܬܳܦܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ
Root :ܥܘܠ
Eastern phonetic :šo: ' ta: pa:b o: la:
Category :noun
[Legal]
English :an accomplice , a partner in crime ;
French :un complice ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܘܠ, ܫܵܘܬܵܦܵܐ, ܒ, ܥܲܘܠܵܐ, ܡܫܵܘܬܸܦܵܢܵܐ ܒ ܓܢܵܗܵܐ, ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܥܲܘܠܵܐ

See also : ܫܲܪܝܼܟܵܐ

Source : Other