Eastern Syriac :ܡܕܲܥܟܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܡܕܰܥܟܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :mda: ' ka: na:d ' nu: ' ra:
Category :noun
English :a fire-extinguisher ;
French :un extincteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܕܥܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܕܵܥܸܟ݂

See also : ܢܘܼܪܵܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܥܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ

Source : Other