Eastern Syriac :ܡܲܟ̰ܡܸܥܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܟ̰ܡܶܥܳܢܳܐ
Eastern phonetic :matš mi ' a: na:
Category :noun
English :one who puts out a fire , one who extinguishes / quenches a fire , an extinguishing person ;
French :quelqu'un qui éteint un feu , un éteigneur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܟ̰ܡܸܥܵܢܵܐ, ܡܲܟ̰ܡܵܥܝܬܵܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܥ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܥܹܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܗ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܗܹܐ

Source : Bailis Shamun