Eastern Syriac :ܡܲܣܓܵܕܵܐ
Western Syriac :ܡܰܣܓܳܕܳܐ
Eastern phonetic :mas ' ga: da:
Category :noun
[Religion]
English :a mosque / also ܒܹܝܬ ܣܓ݂ܵܕܵܐ ;
French :une mosquée / aussi ܒܹܝܬ ܣܓ݂ܵܕܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܵܟ̰ܝܼܕ, ܡܸܙܓܲܬ

Source : Tobia Gewargis