Eastern Syriac :ܓܸܠܦܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܶܠܦܳܢܳܝܳܐ
Root :ܓܠܦ
Eastern phonetic :gil pa: ' na: ia:
Category :adjective
[Animals → Birds]
English :winged , fitted with wings ; ܣܘܼܣܝܵܐ ܓܸܦܵܢܵܐ : Pegasus / winged horse / ܣܘܼܣܵܐ ܓܸܠܦܵܢܵܝܵܐ ;
French :ailé , doté d'ailes ; ܣܘܼܣܝܵܐ ܓܸܦܵܢܵܐ : Pégase / cheval ailé / ܣܘܼܣܵܐ ܓܸܠܦܵܢܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܦ

See also : ܓܦ, ܓܸܦܵܐ, ܓܸܦܵܢܹ̈ܐ, ܓܸܦܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun